Spracovanie osobných údajov GDPR

Spracovanie osobných údajov
 
Pri poskytovaní služieb a predaji tovaru prostredníctvom webovej stránky www.morskeakvaria.eu (ďalej len „Webová stránka“) dochádza z našej strany k spracovaniu Vašich osobných údajov, teda firmou Morské akváriá s.r.o., J.Goliána 19/5, 03601 Matrin IČO: 47336081.
V rámci tejto časti sa Vám snažíme zrozumiteľne poskytnúť všetky potrebné informácie v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), aby ste vedeli, ako Vaše osobné údaje spracúvame. 
Tieto pravidlá spracovania osobných údajov platia od 25. mája 2018.
 
Ochrana Vašich osobných údajov
Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov, aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim.
Na spracovanie Vašich osobných údajov používame len takých dodávateľov služieb, ktorí tiež poskytujú primerané záruky bezpečnosti. 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.
 
Aké osobné údaje získavame, ako ich používame,  ako dlho ich uchovávame 
 
Údaje pri vytvorení objednávky
Požadujeme osobné údaje potrebné na jej vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám objednávku nevieme vybaviť a zaslať, ako je vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Tieto údaje taktiež potrebujeme k vytvoreniu faktúry a k vedeniu  účtovníctva.
 
Údaje na registračné účely:
Ak si vytvoríte na našej webovej stránke svoj užívateľský účet, Váš email, meno a priezvisko, ktoré na jeho vytvorenie postačujú, budeme spracovávať za účelom správy a sprístupňovania Vám Vášho užívateľského účtu a zároveň umožnenia jednoduchšieho nakupovania. Poskytnutie emailu, mena a priezviska je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou. Bez nich nie je možné uskutočniť registráciu a nakupovať ako registrovaný návštevník. Po úspešnej registrácii máte možnosť vložiť do svojho užívateľského účtu niektoré ďalšie osobné údaje, ako sú napríklad adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje. Tieto osobné údaje máte možnosť kedykoľvek meniť alebo vymazať. Právnym základom je plnenie Zmluvy. 
 
Údaje potrebné ku komunikácii s Vami:
Vaše kontaktné údaje používame na zasielanie oznámení súvisiacich s aktuálnym stavom, v ktorom sa nachádza vybavovanie Vašej objednávky či poskytnutie služby. Taktiež, ak potrebujete spraviť zmenu napr.: v adrese doručenia či inú, ktorá súvisí s vybavením zadanej objednávky. Vaše kontaktné údaje a údaje o nákupoch spracovávame aj za účelom reklamácie tovaru.
 
Údaje potrebné za účelom plnenia kúpnej zmluvy:
 Vaše meno, priezvisko, adresu, email a telefónne číslo, údaje o uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy, budeme spracovávať za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, bez ktorej nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu a doručiť tovar. Právnym základom je plnenie zmluvy a po jej splnení naše oprávnené záujmy byť schopný preukázať, že naše povinnosti podľa zmluvy boli riadne plnené. 
 
Údaje v súvislosti s platbami:
 Faktúry, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje - Vaše meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo  a naše výpisy z bankového účtu, kde je uvedené Vaše meno, priezvisko a číslo bankového účtu  a informácia o platbe za tovar ( ceny zakúpeného tovaru ) uchovávame počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o účtovníctve.
 
Údaje za účelom marketing:
V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, spracovávame Vaše osobné údaje aj za účelom marketingu. Zasielame Vám  newsletter o novinkách a službách, ktoré by Vás mohli zaujímať,  prípadne poďakovanie za spoluprácu, či upozornenie na práve prebiehajúcu súťaž.  Právnym základom je Váš súhlas. Môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte. 
Ak nás kontaktujete, uchovávame si komunikáciu pre efektívne vybavenie prípadnej objednávky, aby sme sa mohli vrátiť k tomu, na čo ste sa dopytovali a aby sme mali prehľad o tom, čo sme už spolu riešili
Takisto uchovávame Vaše návrhy, pripomienky a postrehy k našim službám, ktoré nám zašlete, aby sme na nich vedeli pracovať aj s odstupom času. 
 
Údaje získané pri využívaní našich služieb
Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky a čo na nich vyhľadávate.
Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.
 
S kým zdieľame Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkouniektorých obmedzených prípadov, kedy  Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom (príjemcom). Môže ísť o nasledovné prípady:
Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade predaja podniku alebo v prípade našej právnej ochrany.
Poskytnutie našim dodávateľom (spracovateľom), ktorí nám na základe zmluvy poskytujú rôzne služby, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov.
Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:
Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk
 
Naše služby sa neustále vyvíjajú, preto sa tento zoznam môže priebežne meniť.
 
Doba uchovávania:
Osobné údaje uchovávame na dobu neurčitú za účelom archivácie, marketingu a účelom vedenia vlastnej evidencie.
 
Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov:
 
Právo na prístup
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či, ako a za akým účelom sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov. Taktiež máte právo vedieť, či a za akým účelom boli Vaše údaje  poskytnuté tretej strane.
 
Právo na opravu
Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.
 
Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)
Vaše osobné údaje mažeme, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávali. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy osobné údaje musíme uchovávať, napríklad za účelom účtovníctva.
 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ :
• ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov
• spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia
• už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
• namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 
Právo namietať proti spracúvaniu
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva 
• na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme 
• na účely priameho marketingu.
 
Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 
Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, napríklad Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu:
https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10
 
Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo chcete požiadať o prístup, opravu alebo vymazanie, môžete nás  kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:
Email: info@morskeakvaria.eu
 
Analytické a reklamné služby
Pracujeme tiež s partnermi, ktorý nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete nižšie.
 
Cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Je to bežná prax webových stránok. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním. 
 
Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?
Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.
Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.
Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (sessioncookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanentcookie).
 
Prečo používame cookies?
Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.
Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.
Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.
 
Aké cookies používame?
1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky a pomáhajú Vám zjednodušiť a uľahčiť pohyb na stránkach a nakupovanie. Keďže by naša stránka bez ich využitia riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné.
2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. 
3. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
GoogleAnalytics, Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043,USA
Služba GoogleAnalytics slúži na sledovanie štatistiky stránok, demografických údajov používateľov, záujmov a správania na webových stránkach. 
GoogleAdwords, Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043,USA
Facebook Pixel, 1 HackerWay, Menlo Park, CA 94025, USA
 
Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:
1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.
3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.
 
Viac o cookies
Pre viac informácii o cookies, ich použití, vrátané toho, ako zistiť, aké cookies sú uložené vo webovom prehliadači a ako ich vymazať alebo zakázať ich ukladanie je možné nájsť na stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie alebo www.allaboutcookies.org (v angličtine).
 
20. mája 2018
 
Ing. Zuzana Čižmáriková
© Morské Akváriá - 2013