Reklamačný poriadok

 

 

Článok I
Všeobecné ustanovenia
 
1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len“ OZ „), ako aj  podľa zákona č. 250/2007 z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “ ZOS „).
Reklamačný poriadok informuje spotrebiteľa (ďalej aj „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) spotrebného tovaru (ďalej len „tovar“).
2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Morské akváriá, s.r.o., so sídlom Hradská 2968/18, 038 61 Vrútky, IČO 47336081, DIČ 2023873159 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vlažka č.: 59764/L
3. „Kupujúci“ je: 
- spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
- fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.
Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 ZOS zverejnený na internetovej stránke www.morskeakvaria.eu.
 
Článok II
Právo na uplatnenie reklamácie
 
1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
2. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.
 
Článok III
Miesto uplatnenia reklamácie
 
1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu osobne alebo poštou na prevádzke spoločnosti Morské akváriá, s.r.o. so sídlom Hradská 2968/18, 038 61 Vrútky. Reklamáciu možno uplatniť telefonicky s ohľadom na predávaný sortiment.
2. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok) a záručný alebo dodací list. 
 
Článok IV
Zodpovednosť predávajúceho
 
1. Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti popisované výrobcom, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
2. Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak:
– kupujúci vadu tovaru spôsobil sám,
– kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
– reklamácia kupujúceho odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
– sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
3.  Predávajúci nezodpovedá za vady:
– pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
– ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
– spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.
4. O prijatej reklamácii sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, počet kusov reklamovaného tovaru, popis vady reklamovaného tovaru, kedy bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.
5. Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 
Článok V
Lehoty na uplatnenie reklamácií
 
1. Predávajúci zodpovedá za vady po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
2.  Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada kupujúci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Kupujúcemu sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe a dodací list. 
3. Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.
4. Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho Morské akváriá, s.r.o., so sídlom Hradská 2968/18, 038 61 Vrútky, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležistosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:
– na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),
– aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne 
– môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar),
– aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.
5. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
6. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol kupujúci povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.
7. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.
8. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:
– po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa kupujúcemu určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca kupujúcemu druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),
– v prípade, že si kupujúci ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností prevádzky, o čom rozhodne konateľ prevádzky) vec predať,
– v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové 
– za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,
– v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože Morské akváriá, s.r.o. nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; konateľ prevádzky môže ponúknuť kupujúcemu, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,
– poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.
 
Článok VI
Práva kupujúceho
 
1. Pri vadách tovaru, ktoré kupujúci uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi konateľ prevádzky. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.
2. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má kupujúci právo:
– na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo
– právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu). Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť od okamihu doručenia písomného prehlásenia kupujúceho, čím sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. Právo na výber možnosti má kupujúci.
3. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na:
– na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.
4. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak
– oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
5. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.
 
Článok VII
Reklamácia použitého a vadného tovaru
 
1. Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide 
– táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.
2. Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
 
1. V  prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o  uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie môže kupujúcemu ponúknuť, aby ho navštívil servisný technik a opravu vady tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u kupujúceho, alebo odporučí tovar dopraviť na prevádzku.
2. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u  kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy. 
3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.10.2013. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
 
© Morské Akváriá - 2013